Regulamin uczestnictwa w zajęciach

ZARZĄDZENIE NR 01/09/2020
Dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury w Brześciu Kujawskim z dnia 15 września 2020 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Brzeskie Centrum Kultury w Brześciu Kujawskim
Na podstawie:

1. Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 tekst jednolity)
2. § 7 ust. 2 tiret 7 Statutu Brzeskiego Centrum Kultury w Brześciu Kujawskim

§ 1
Wprowadzam Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Brzeskie Centrum Kultury w Brześciu Kujawskim, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Regulamin udziału w zajęciach organizowanych przez BCK