Regulamin

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 1/6/2020 dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury w sprawie
PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA W BRZESKIM CENTRUM KULTURY NA CZAS EPIDEMII COVID-19

 1. Ustala się procedury obowiązujące w Brzeskim Centrum Kultury w okresie epidemii COVID 19.
 2. Wszyscy pracownicy, współpracownicy oraz osoby korzystające z oferty BCK zobowiązani są do bezwzględnego ich przestrzegania i stosowania.
 3. Ilekroć w niniejszym dokumencie używa się określenia BCK należy przez to rozumieć Brzeskie Centrum Kultury


Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie:

 1. Ograniczeniu ulega czas otwarcia instytucji i liczebność odbiorców oferty BCK, adekwatnie do obowiązujących przepisów w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 2. W budynku mogą przebywać w odpowiednich porach, poza pracownikami, jedynie: uczestnicy zajęć w godzinach zajęć, osoby korzystające z wydarzeń organizowanych przez BCK, osoby załatwiające sprawy służbowe.
 3. W zajęciach organizowanych przez BCK mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, które złożą pisemne oświadczenie o braku oznak zakażenia i nieprzebywaniu w kwarantannie wg załączonego wzoru (załącznik nr 1). W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie są zobowiązani złożyć rodzice lub opiekunowie prawni (załącznik nr 2). Osoba bez oświadczenia nie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach.
 4. Wprowadzone zostają limity osób przebywających w poszczególnych salach, stosownie do wytycznych dotyczących zajęć edukacyjnych oraz zajęć ruchowych, w tym artystycznych. Za przestrzeganie limitów odpowiedzialna jest osoba prowadząca zajęcia – pracownik lub współpracownik BCK.
 5. Przy ustalaniu godzin zajęć, wydarzeń należy zapewnić odpowiednio długie przerwy umożliwiające opuszczenie budynku przez uczestników przed przybyciem kolejnych osób oraz wietrzenie sali i niezbędną dezynfekcję.
 6. Przy każdym wejściu do budynków BCK umieszczone zostają pojemniki z płynem dezynfekującym. Osoby wchodzące do budynku winny zdezynfekować ręce. Mile widziane rękawiczki jednorazowe.
 7. Pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk umieszczone są także dodatkowo w wybranych miejscach, odpowiednio do prowadzonych działań, tak by umożliwić osobom korzystającym z oferty BCK częstą dezynfekcję.
 8. W budynkach BCK obowiązuje nakaz stosowania środków ochrony osobistej takich jak maseczki lub przyłbice. Osoby nie posiadające ww. środków ochrony nie będą mogły korzystać z oferty BCK.
 9. Przy wyjściach z budynków umieszczone są pojemniki na zużyty sprzęt ochrony osobistej.
 10. Pracownicy BCK zaangażowani do obsługi klientów mają obowiązek używać środków ochrony osobistej: przyłbice lub maseczki oraz rękawiczki jednorazowego użytku.
 11. Wprowadzone zostaje ograniczenie liczby osób korzystających jednocześnie z toalet zarówno damskich jak i męskich – 2 osoby;
 12. W toaletach, salach zajęć i holu dolnym umieszczone zostają informacje dotyczące zasad higieny i zaleceń służb sanitarnych.
 13. Zawieszona zostaje obsługa szatni. Mogą z niej korzystać samoobsługowo jedynie uczestnicy zajęć wymagających zmiany stroju i obuwia.
 14. Pracownicy zobowiązani są do bieżącej dezynfekcji swojego stanowiska, przede wszystkim blatu i miejsc, z którymi kontakt mają klienci
 15. Osoby przebywające w BCK powinny zachować względem siebie odstęp 2 m. i ograniczyć jednoczesne przebywanie w tych samych pomieszczeniach, stosując się do instrukcji pracowników BCK.
 16. Pracownicy obsługi zobowiązani są do szczególnego utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach oraz bieżącej dezynfekcji toalet.
 17. Częstotliwość sprzątania poszczególnych pomieszczeń określa harmonogram ustalony przez Dyrektora, z zastrzeżeniem cogodzinnej dezynfekcji toalet w czasie działalności kina i zajęć.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom:

 1. Wytyczne dla pracowników:

a) przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem,
b) stosować otrzymane od pracodawcy do swojej dyspozycji, w ilościach adekwatnych do wykonywanej pracy, środki ochrony osobistej (przyłbice, maseczki, rękawiczki jednorazowego użytku),
c) zachować bezpieczną odległość od uczestników i współpracowników – 2 metry,
d) ograniczyć jednoczesne przebywanie pracowników w pomieszczeniach,
e) podczas wykonywania obowiązków regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),
f) podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,
g) starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
h) wietrzyć pomieszczenia biurowe i pracownicze minimum co godzinę,
i) regularnie czyścić i dezynfekować stanowiska pracy, pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, itp. Po zakończeniu pracy pozostawić stanowisko czyste i zdezynfekowane,
j) w przypadku pojawienia się niepokojących objawów choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie nie należy przychodzić do pracy, pozostać w domu i postępować zgodnie z instrukcją GIS (skorzystanie z teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem).

Zalecenia dot wydarzeń organizowanych w budynku BCK.

 1. Widzowie wpuszczani będą do budynku BCK na 30 minut przed wydarzeniem – podczas trwania wydarzenia budynek będzie zamknięty.
 2. Należy zachować wymagany przepisami prawa, bezpieczny odstęp między uczestnikami przy wejściu i wyjściu z sali widowiskowej oraz z budynku BCK.
 3. Ograniczeniu ulega liczba osób podczas danego wydarzenia
 4. Bilety sprzedawane będą z zachowaniem zasady naprzemienności rzędów oraz odstępu pomiędzy widzami – obowiązek zachowania wolnego miejsca między widzami nie dotyczy: – widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13 roku życia,
  – widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
  – osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 5. Widzowie zobowiązani są do zajmowania miejsc widniejących na bilecie wstępu.
 6. Niedopuszczalne jest zajmowanie innych – wolnych miejsc
 7. Przy wejściu do sali widowiskowej należy bezwzględnie zdezynfekować ręce, a podczas wydarzenia należy zakrywać usta i nos.
 8. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania w sali widowiskowej pokarmów i napojów.
 9. Zabrania się wieszania kurtek na oparciach foteli oraz składania ubrań i torebek na wolnych fotelach.

Zalecenia dla prowadzonych zajęć:

 1. Zajęcia prowadzone będą w sposób minimalizujący bezpośredni kontakt pomiędzy uczestnikami.
 2. Przed wejściem do sali każdy uczestnik zajęć winien zdezynfekować ręce płynem z pojemnika umieszczonego przy wejściu do sali.
 3. Uczestnicy zajęć, które wymagają zmiany stroju i obuwia korzystają samoobsługowo z szatni wskazanej przez pracownika BCK.
 4. Uczestnicy wchodzą do budynku w maseczce. Jeśli charakter zajęć wyklucza jej używanie, to zdejmuje ją i odpowiednio zabezpiecza w sali lub w szatni.
 5. Instruktor przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest wyjaśnić uczestnikom zasady bezpieczeństwa i procedury obecnie obowiązujące w BCK i ustalić zasady zachowania podczas zajęć.
 6. Uczestnicy powinni podczas zajęć pracować w wydzielonych dla siebie przestrzeniach i zachowywać dystans 2 m.
 7. Podczas zajęć uczestnicy nie mogą korzystać z rekwizytów i przyborów, których używają także inni uczestnicy. Przekazywanie sobie przyborów, narzędzi i rekwizytów jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, za zgodą instruktora, wyłącznie po ich wcześniejszej dezynfekcji dokonanej przez instruktora.
 8. Po każdych zajęciach używane przez uczestników przedmioty i powierzchnie są dezynfekowane.
 9. Zaleca się prowadzić zajęcia przy otwartych oknach, a jeśli to nie jest możliwe wietrzyć salę co godzinę minimum 10 minut.
 10. Uczestnicy przychodzą na zajęcia nie wcześniej niż 10 minut przed ich rozpoczęciem i opuszczają budynek niezwłocznie po ich zakończeniu.
 11. Rodzice odprowadzający dzieci na zajęcia po wejściu dziecka do sali zobowiązani są do opuszczenia budynku.
 12. W przypadku niepokojących objawów instruktor zajęć lub pracownik BCK może dokonać pomiaru temperatury uczestnikowi zajęć i w przypadku wskazania wartości powyżej 37,2 st. C przerwać zajęcia i skierować uczestnika do izolatorium, jednocześnie zawiadamiając opiekunów dziecka i dyrektora BCK.

Zbieranie danych osobowych i kontaktowych:

 1. Zaleca się, aby widzowie podawali swoje dane kontaktowe (np. w trakcie zakupu biletów) na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. Umożliwiają łatwy i szybki kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu.
 2. Zbieranie ich nie jest obligatoryjne, ale rekomendowane w miarę możliwości, tak by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
 3. Po ich pozyskaniu będą przechowywane przez BCK przez 14 dni. Po tym czasie zostaną usunięte.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika, współpracownika lub klienta zakażenia koronawirusem:

 1. Każdy pracownik, który zauważy wystąpienie u siebie, innego pracownika, współpracownika lub osoby przebywającej w BCK niepokojące objawy lub symptomy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem, takie jak: gorączka, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37,2°C a 38°C), objawy przeziębieniowe, utrata węchu i smaku, powinien niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora oraz odizolować taką osobę od innych w wyznaczonym pomieszczeniu. Od tego momentu należy zamknąć budynek, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się do wytycznych otrzymanych od służb sanitarnych.
 2. Na pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych –wyznacza się pomieszczenie, które jest wyposażone w środki dezynfekujące oraz maseczki jednorazowego użytku.
 3. Po zaistnieniu sytuacji opisanej w ust. 1 zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obowiązującymi w BCK oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 4. Należy, w miarę możliwości, sporządzić listę pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał użytkownik i stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Dodatkowe procedury dla imprez plenerowych.

 1. Obowiązek zachowania 2-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami, albo używanie maseczek, przyłbic.
 2. Zwiększenie liczby dostępnych toalet i umywalek przenośnych z dostępem do wody, mydła i środków do dezynfekcji, z obsługą, która regularnie je myje i dezynfekuje.
 3. Zapewnienie obsługi do możliwie najczęstszego czyszczenia uchwytów otwierających drzwi pomieszczeń i toalet.
 4. Dezynfekowanie toalet i umywalek po każdym dniu imprezowym.
 5. Wyraźne oddzielenie i oznaczenie terenu dla widowni (aby uniemożliwić mieszanie się publiczności z osobami postronnymi, np. spacerowiczami).

Przepisy końcowe
Procedura może być zmieniony przez pracodawcę lub uzupełniony w miarę aktualnych wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zgoda na przetwarzanie danych w przypadku osób niepełnoletnich

…………………………………………………………………..
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
…………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego
……………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka uczestnika zajęć/
wydarzeń organizowanych przez BCK
……………………………………………………
Rodzaj zajęć

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w zw. z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa COVID-19 w Polsce wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i nr telefonu przez Brzeskie Centrum Kultury na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników zajęć i wydarzeń organizowanych w BCK zakażenia COVID-19 w celu ew. poinformowania o ewentualnym kontakcie z osoba zakażoną

……………………………………………………….
miejscowość, data

…………………………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Ze względu na wprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa COVID-19 w Polsce, zakup biletu wstępu na wydarzenie/ udział w zajęciach organizowanych przez Brzeskie Centrum Kultury jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków:
– Ja niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem COVID-19 podczas wydarzenia/ zajęć organizowanych w Brzeskie Centrum Kultury.
– Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi w BCK i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
– Oświadczam, że nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do BCK w razie zakażenia wirusem COVID-19 na terenie Brzeskiego Centrum Kultury.

Jednocześnie oświadczam, że:
a) według mojej wiedzy dziecko oraz pozostali domownicy jesteśmy zdrowi i nie posiadamy żadnych objawów zakażenia koronawirusem,
b) moje dziecko, jak również pozostali domownicy nie jesteśmy objęci nadzorem epidemiologicznym, nie przebywamy na kwarantannie oraz nie mieliśmy w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem,
c) w ciągu ostatnich 14 dni dziecko oraz jego domownicy nie przebywaliśmy za granicą,
d) dziecko będzie przyprowadzane na zajęcia przez osobę zdrową, nieprzebywającą na kwarantannie oraz nie mającą kontaktu z osobą zarażoną.

W przypadku zaistnienia którejkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności zobowiązuję się o tym bezzwłocznie poinformować Brzeskie Centrum Kultury oraz w trybie natychmiastowym zrezygnować z uczestnictwa dziecka w wydarzeniu/zajęciach.

……………………………………………………….. Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

Klauzula informacyjna
Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Brzeskie Centrum Kultury, ul. Narutowicza 15, 87-880 Brześć Kujawski, tel. 54 231-06-61,e-mail: bckbrzesckujawski@gmail.com, reprezentowane przez Dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych tel. 54 234 51 78 , mailowo: dane.osobowe@brzesckujawski.pl .
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane celem ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, orazz w zw. z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą zostać: uprawnione podmioty i organy publiczne wymienione w ustawach (w szczególności Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ), podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji, podmioty świadczące usługi obsługi prawnej w zakresie realizowanych postępowań, podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 tygodni od chwili pozyskania
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, jak również przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt pisemny na adres: Brzeskie Centrum Kultury, ul. Narutowicza 15, 87-880 Brześć Kujawski lub , mailowo: dane.osobowe@brzesckujawski.pl.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne . Brak oświadczenia ze strony uczestnika, wyklucza go zmożliwości wzięcia z udziału w zajęciach, w wydarzeniach organizowanych przez BCK
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, tj. dane osobowe konkretnej osoby nie będą analizowane w taki sposób, aby stworzyć dokładny opis jej preferencji i cech. (art. 22 RODO).

Zgoda na przetwarzanie danych w przypadku osób pełnoletnich

……………………………………………
Imię i nazwisko uczestnika zajęć/
wydarzeń organizowanych przez BCK

…………………………………………….
Telefon kontaktowy
……………………………………………………
Rodzaj zajęć

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w zw. z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa COVID-19 w Polsce wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i nr telefonu przez Brzeskie Centrum Kultury na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników zajęć i wydarzeń organizowanych w BCK zakażenia COVID-19 w celu ew. poinformowania o ewentualnym kontakcie z osoba zakażoną

……………………………………………………….
miejscowość, data

…………………………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Ze względu na wprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa COVID-19 w Polsce, zakup biletu wstępu na wydarzenie/ udział w zajęciach organizowanych przez Brzeskie Centrum Kultury jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków:
– Ja niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem COVID-19 podczas wydarzenia/ zajęć organizowanych w Brzeskie Centrum Kultury.
– Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi w BCK i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
– Oświadczam, że nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do BCK w razie zakażenia wirusem COVID-19 na terenie Brzeskiego Centrum Kultury.

Jednocześnie oświadczam, że:
a) według mojej wiedzy dziecko oraz pozostali domownicy jesteśmy zdrowi i nie posiadamy żadnych objawów zakażenia koronawirusem,
b) moje dziecko, jak również pozostali domownicy nie jesteśmy objęci nadzorem epidemiologicznym, nie przebywamy na kwarantannie oraz nie mieliśmy w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem,
c) w ciągu ostatnich 14 dni dziecko oraz jego domownicy nie przebywaliśmy za granicą,
d) dziecko będzie przyprowadzane na zajęcia przez osobę zdrową, nieprzebywającą na kwarantannie oraz nie mającą kontaktu z osobą zarażoną.

W przypadku zaistnienia którejkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności zobowiązuję się o tym bezzwłocznie poinformować Brzeskie Centrum Kultury oraz w trybie natychmiastowym zrezygnować z uczestnictwa dziecka w wydarzeniu/zajęciach.

……………………………………………………….. Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

Klauzula informacyjna
Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Brzeskie Centrum Kultury, ul. Narutowicza 15, 87-880 Brześć Kujawski, tel. 54 231-06-61,e-mail: bckbrzesckujawski@gmail.com, reprezentowane przez Dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych tel. 54 234 51 78 , mailowo: dane.osobowe@brzesckujawski.pl .
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane celem ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, orazz w zw. z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą zostać: uprawnione podmioty i organy publiczne wymienione w ustawach (w szczególności Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ), podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji, podmioty świadczące usługi obsługi prawnej w zakresie realizowanych postępowań, podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 tygodni od chwili pozyskania
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, jak również przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt pisemny na adres: Brzeskie Centrum Kultury, ul. Narutowicza 15, 87-880 Brześć Kujawski lub , mailowo: dane.osobowe@brzesckujawski.pl.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne . Brak oświadczenia ze strony uczestnika, wyklucza go zmożliwości wzięcia z udziału w zajęciach, w wydarzeniach organizowanych przez BCK
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, tj. dane osobowe konkretnej osoby nie będą analizowane w taki sposób, aby stworzyć dokładny opis jej preferencji i cech. (art. 22 RODO).